Hälsa, Rå mat

Mat som gör dig både stressad, trött, sjuk – och trögtänkt!

Mat som gör dig både stressad, trött, sjuk – och trögtänkt!

”Enligt Royal Society of Medicine i Storbritannien så beror 90% av alla kroniska sjukdomar på infektioner i mage-tarmkanalen”

2007 diskuterades frågan om matsmältning under en konferens med 57 av Storbritanniens ledande läkare. Bland talarna fanns framstående kirurger, läkare och specialister inom olika grenar av medicinen. Så många som 36 olika gifter nämndes som intressanta i utvecklingen och som kopplas till en läckande tarm. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

Nedan följer en förteckning över de gifter som noterades av flera av konferensens talare och som troligen orsakar hälsoproblem.

(Detta är översatt från den engelska artikeln och ord kan därför vara felstavade).

Ämnen som man tror kan bildas när mat upphettas är: ”Indol, skarol, fenol, kresol, indican, sulphurretted väte, ammoniak, histidin, urrobilin, methylmercaptan, tetramerhy-lendiamin, pentamethy lendiamine, putrescin, cadaverin, neurin, cholin , Muskarin, smörsyra, Bera-imidazzolethy-Lamine, methylgandinine, ptomarropine, botulinbakterien, tyramin, agamatine, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherro-globine och akrylamide”.

Andra symtom är: 

Katarr i tarmarna, illaluktande gaser och avföring, kolit, akut enterit, blindtarmsinflammation, akuta och kroniska sammanväxningar, ”kramp” i tarmarna, visceroptosis, utvidgningen av mjälte, utspänd buk, ömhet i buken, diarré hos barn, inflammation i bukspottkörteln, kroniska buksmärtor, gastrit, cancer i bukspottkörteln, inflammatoriska förändringar av gallan, magsår, menssmärtor, kraftiga blödningar, cancer i gallblåsan, gallsten, degeneration av lever, infektion i tandköttet, förfall av tänder, sår i mun och svalg, diverse mentala problem m.m.

­­Kommentarer: Med andra ord så finns det ingen upphettad mat som kan kallas ekologisk – eftersom så många gifter bildas av upphettningen. Utöver ovanstående resulterar det i fler konsekvenser:

Vi måste förstå att i princip alla hälsoproblem mer eller mindre och till största delen kommer från den upphettade maten och all degeneration den orsakat, vilket man tydligt kan utvärdera från ovanstående rapport. Det engelska originalet kan lätt googlas fram:

 • Utöver gifterna som bildas, försämras också näringsinnehållet kraftigt
 • + att antioxidanter övergår till fria radikaler
 • och att matens syreinnehåll drastiskt minskar.
 • Organiska mineraler omvandlas till oorganiska mineraler
 • Samt att upphettad mat har försurande effekt när den kommer in i tarmsystemet.
  • Detta leder också till att den naturligt nyttiga harmonin av mikroorganismerna förändras till det sämre och att oönskade sk parasiter ersätter dem.
 • Numera är det välkänt att mikroorganismerna i våra tarmar påverkar våra tankar och vad vi är sugna på att äta. Mikroorganismerna som utvecklas från upphettad mat gör att vi tänker långsammare och förstår mindre.
 • Försurningen fortsätter genom årtionden och orsakar att pH i blodet successivt också blir lägre.
 • Försurningen hjälper också till att öka benskörhet genom att bland annat kalcium blir oorganiskt vid upphettning.

Häri finns också förståelsen till varför så många som blivit sjuka av kokt mat, har blivit friska av att bara äta rå mat – s.k. raw food. Och egentligen är det en enkel och fullt naturlig problematik att mat fördärvas av upphettning. Det finns Inga djur, fiskar eller fåglar som i naturen lever på upphettad mat och de är Aldrig sjuka. Men när djuren får människans upphettade mat så blir de också sjuka och får kortare liv. Kokt mat växer inte naturligt, den är biologiskt död.

Food that makes you both stressed, tired, ill – and sluggish!

 

”According to the Royal Society of Medicine in Britain, 90% of all chronic diseases are due to gastrointestinal infections”.

 In 2007, the issue of digestion was discussed during a conference with 57 of the UK’s leading doctors. Among the speakers were prominent surgeons, doctors and specialists in different branches of medicine. As many as 36 different poisons were mentioned as interesting in the development and linked to a leaking bowel. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

 Below is a list of the poisons noted by several conference speakers and which are likely to cause health problems.

(This is translated from the English article and words may therefore be misspelled).

 Substances that may be believed to be formed when food is heated are: ”Indole, skarole, phenol, cresol, indican, sulfurized hydrogen, ammonia, histidine, urrobilin, methylmercaptan, tetramerylenediamine, pentamethylenediamine, putrescin, cadaverin, neurin, choline, muscarin, Butyric acid, Bera-imidazzolethy-Lamin, methylgandinin, ptomarropin, botulin bacteria, tyramine, agamatin, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherroglobulin and acrylamide. ”

 Other symptoms are:

Catarrh of the intestines, smelly gases and stools, colitis, acute enteritis, appendicitis, acute and chronic conflicts, ”cramps” of the intestines, visceroptosis, splenic enlargement, tensioned abdomen, tenderness of the abdomen, diarrhea in children, inflammation of the pancreas, chronic abdominal pain Gastritis, pancreatic cancer, inflammatory changes in bile duct, gastric ulcers, menstrual pain, severe bleeding, gallbladder cancer, gallstones, degeneration of the liver, infection of the gums, decay of teeth, sore mouth and throat, various mental problems, etc.

 In other words, there is no heated food that can be called organic – because so many toxins are formed by the heating. In addition to the above, there are more consequences:

We must understand that in principle all health problems more or less and mostly come from the heated food and all the degeneration it caused, which can be clearly evaluated from the above report. The English original can easily be read-out:

 • In addition to the toxins that are formed, nutritional content also deteriorates sharply
 • + that antioxidants turn into free radicals
 • and the oxygen content of the food drastically decreases.
 • Organic minerals are converted into inorganic minerals
 • Also, such food has an acidifying effect when it enters the gastrointestinal tract.
 • This also causes the naturally beneficial harmony of the microorganisms to change to

the worse and that parasites replace them in the intestines.

 • It is now well known that the microorganisms in our intestines affect our thoughts and

what we are fed up with. The microbes that develop from heated foods make us think

slower and understand less.

 • The acidification continues for decades and causes the blood pH to gradually also

decrease.

 • The acidification also helps to increase osteoporosis by, among other things, calcium

becomes inorganic upon heating.

Here is also an understanding of why so many people who get sick of cooked food have become healthy by eating only raw foods – Raw food. And in fact, it’s a simple and fully natural problem that food is spoiled by heating. There are no animals, fish or birds that live in heated food in nature and they are never sick. But when the animals get the heated food of the people, they also get sick and have a shorter life. Boiled food does not grow naturally, it is biological dead.