Hälsa, Raw food, Rå mat

Om Sjukdomar, Infektioner och Bot (ENG TRANSLATED)

Infektioner uppstår när det blivit obalanser mellan mikroorganismerna i kroppens celler och/eller i tarmarna. Vanligtvis börjar det med att skräpmat belastar tunntarmen och tjocktarmen med försurande och giftiga ämnen som bildats under upphettning. Därpå följer intag av giftiga droger typ antibiotika och andra giftiga skräpdroger som dödar och skapar katastrofsituationer för tarmarnas tusentals olika mikroorganismer.

Ju mer skräp i tarmarna, desto mer MÅSTE immunförsvaret ta sig an innehållet inuti tarmarna, för att i möjligaste mån förhindra att gifterna sprider sig i kroppen och till hjärnan – för annars kan ju kroppen sluta att fungera – om det blir alldeles för mycket skräp.

Det som klassas som skräpmat är all upphettad mat, men speciellt mat med gluten – laktos – kasein – socker – äggprotein & kolhydratrik mat typ potatis, bröd, ris, kakor, bullar och pasta. Ekologisk eller inte spelar inte så stor roll eftersom det bildas så många fler gifter under själva upphettningen. – Så ingen kan i sanning egentligen säga att det finns ekologiska varmrätter. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

Dessutom orsakar upphettad mat försurning i tarmarna och i hela kroppen som leder till många olika svårare komplikationer.

Brist på motion kan också medverka till fler infektioner.

Det som är den bästa fysiska maten är ekologisk raw food med i huvudsak gröna blad och frukt, men endast med lite nötter + fröer + typ Probioform + mineraltillskott med minst 60 grundämnen i + renat vatten.

De gröna bladen innehåller alla essentiella aminosyror, omega 3, flera olika D-vitaminer + alla andra näringsämnen som vilda växter innehåller.

Gröna blad som mixas med frukt saktar ner sockereffekten i frukterna, så att det blir betydligt långsammare mat i typ green smoothies respektive i grönisar.

Hur bra man än lever så kan man ändå drabbas av infektioner med olika symptom, speciellt de första fem åren – även om du går på bra raw food om än av lindrigare karaktär typ gamla problem, tandinfektion eller yttre skador. Syntetiska metoder är giftiga för kroppens celler och har allvarliga bieffekter som medvetna människor vill undvika. Därför är det värdefullt att känna till bra metoder som finns tillgängliga för att bota eventuella infektionsproblem som inträffat. Det finns olika mycket effektiva metoder att bota infektioner med, nedan följer en rad olika möjligheter:

 1. Raw food med mycket gröna vildväxande blad hjälper immunförsvaret genom sitt kompletta näringsinnehåll utan försurande effekt. Sådan mat stimulerar till optimal bakterieflora i tarmarna och optimal mikrobiell harmoni inuti cellerna + att den levererar hög koncentration av syre som helt försvinner vid upphettning.
  1. Green Smoothie: Mixa gröna blad med fukt och vatten. Detta kan man leva på alldeles utmärkt för den innehåller alla näringsämnen vi behöver när Probioform tillsätts.
  2. Tillsätt gärna ingefära, vitlök, gurkmeja, svartpeppar, kokosolja, MSM vilket förebygger problem med hjärta-kärl och kroppens olika funktioner.
 2. Surkål och annan fermenterad mat stimulerar en fördelaktig mikroflora + att den innehåller fler viktiga näringsämnen.
 3. Probioform är ett komplett näringstillskott som även har förmågan att bryta ner syntetiska ämnen och påskynda halveringstiden på cesium 137. probioform.se
 4. Motion stimulerar tarmfunktionerna, cellandningen, lymfdräneringen, hormon- och stamcellsproduktionen + att meridianerna genom diafragman stimuleras när den rör sig upp och ner.
 5. Mineraler. De flesta grundämnen behövs för kroppens optimala fumktioner. Bäst finner man dessa i Shilajit eller havsvatten koncentrationer typ Ocean Minerals eller Ocean Solution
 6. Askofyllum Nodosum alger innehåller alla essentiella aminosyror och alla grundämnen. Alginaterna i dessa alger har förmågan att absorbera tungmetaller och cesium 137, som sedan förs ut ur kroppen med avföringen. alg-borje.se
 7. Kolloidalt silver eliminerar effektivt uppkomna infektioner, inuti och utanpå kroppen + att den stimulerar stamcellsproduktionen i benmärgen. En bra kvalité köper man från Ionisil som också säljer MSM http://ion-silver.com/hitta-aterforsaljare/ och Ocean Solution. För att göra eget KS använder jag Steve Barwicks device: http://www.ultimatecolloidalsilvermanual.com
 8. MSM är organiskt svavel som utvinns ur tall och är viktigt för kroppens olika funktioner. Men organiskt svavel tål inte heller upphettning, som annan näring inte heller gör utan an omvandlas till belastningar för kroppen.
 9. MMS, Miracle Minerals Solution, är också mycket effektivt mot infektioner och angrepp. Botar Malaria på mindre än 24 timmar och HIV. https://ungdomar.se/forum/thread/saeg-hejda-till-aids-hiv-herpes-gonorre-cancer-allt-botemedel-finns-nu och googla dig fram på Jim Humble MMS – för fler websidor till det du önskar. Här är en komplettare beskrivning av MMS: http://www.framsteget.net/wp-content/uploads/mms/MMS-faktabok.pdf                                                 https://www.youtube.com/watch?v=Ymq83sLwcio   https://www.youtube.com/watch?v=iOoNbCMqk-s https://www.youtube.com/watch?v=AMU0syFpKMs – om Alzheimer
 10. Hulda Clark’s Zapper och Parasitformula ersätts mycket av det ovan nämnda, men kan komplettera infektionsbekämpningen vid behov. Zappern dödar parasiter med frekvenser och hennes protokoll består av svart valnötskal, malört och nymalen nejlika. Detta kan användas enskilt eller i kombination med ovanstående.
 11. https://ehdin.com/kategori/tips-fakta/leverrening/ Sanna har många goda råd om hälsa.
 12. CBD olja och CBD salva kommer från hampan och innehåller cannabinoider som stimulerar igång kroppens egen produktion av cannabinoider. I kombination med raw food och en bra livsstil blir det en bättre effekt. Salvan är suverän mot smärta, för att lindra ryckningar etc. Oljan är bra för kroppens alla funktioner verkar det som. Tillverkas i Sverige av Skandinavian Hemp. https://cbdolja.com/dosera-cbd-olja-ratt/
 13. Mike Dooley talar ett mycket intressant språk som väl stämmer överens med symbolen. Kolla denna och eller läs hans bok Livet På Jorden. http://www.learn.hayhouseu.com/infinitepossibilities-rl-video2-itsyourturnstart
 14. Undvik all skadlig strålning typ mobilnät, elcentraler och från sk. Smart meters. Välj den gamla typen av elmätare som läses av manuellt, använde internetkabel och vanliga telefoner så mycket som möjligt. Undvik försurande mat och störande ljudmiljöer. Undvika fler dåliga bieffekter genom att undvika Upphettad mat och Syntetiska droger.

 

Meditera lite dagligen med till exempel AvsiktsMeditation enligt symbolen.

 

Det är min avsikt

Att kroppens vibrationsfrekvenser

Är i perfekt harmoni

Med själens vibrationsfrekvenser

I varje nu – och för evigt

 

Gör yoga dagligen typ Tibetanerna eller liknande.

Gör gärna qigong typ Falun Gong.

Undvik hormonstörande ämnen som kan finnas i tamponger, p-piller, tvättmedel, rengöringsmedel, nya kläder.

Kända personer som stödjer dessa tankar är bland andra Dr Mercola, Sanna Edhin, David Wolf

 Endast genom att aldrig döma andra kan du älska dig själv

– vilket är en förutsättning för att kunna älska någon annan.

 • Vi är ju alla ett!

 

http://www.nutrio2.com/2/go/indexwritten.php säljer dyrt syre som föbättrar ditt blod, – men liknande resultat får du successivt av att välja raw food med mycket gröna blad.

IN ENGLISH

About Diseases, Infections and Treatments

 

Infections occur when there are imbalances between the microorganisms in the body’s cells and / or in the intestines. Usually it starts with junk food burdening the small intestine and colon with acidifying and poisonous substances formed during heating. Thereafter, intake of toxic drugs follows the type of antibiotics and other toxic debris that kill and creates catastrophic conditions for the intestines’ thousands of different microorganisms.

The more rubbish in the intestines, the more the immune system deal with the contents inside the intestines, to the extent possible, prevent the toxins spread in the body and brain – because otherwise the body stop working – if there is too much clutter.

What is classified as junk food is all heated food, but especially food with gluten – lactose – casein – sugar – egg protein & carbohydrate food type potato, bread, rice, cakes, buns and pasta. Ecological or not, does not play such a big role as it creates so many more poisons during the heating itself. – So no one can in fact say that there are organic hot dishes. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

 

In addition, heated food causes acidification in the intestines and throughout the body which leads to many different more difficult complications.

 

Lack of exercise can also contribute to more infections.

 

What is the best physical food is organic raw food with mainly green leaves and fruits, but only with a little nuts + seeds + type Probioform + mineral supplement with at least 60 elements in + purified water.

 

The green leaves contain all essential amino acids, omega 3, several different D vitamins + all other nutrients that wild plants contain.

 

Green leaves blended with fruit slow down the sugar effect in the fruits, making it much slower food in the type of green smoothies and in greenery.

 

How good you are, you can still suffer from infections with different symptoms, especially the first five years – even if you go on good raw food, though of a mild nature, type of old problems, dental infection or external damage. Synthetic methods are poisonous to the body’s cells and have serious side effects that conscious people want to avoid. Therefore, it is valuable to know good methods available to cure any infection problems that have occurred. There are several very effective methods to cure infections with, below a variety of possibilities:

 

 1. Only Raw Food with much green wild-growing leaves helps the digestion and the immune system with its complete nutritional content without acidifying effect. Such food stimulates optimal bacterial flora in the intestines and optimal microbial harmony inside the cells + that it delivers high concentration of oxygen which completely disappears upon heating.
 2. Green Smoothie: Mix green leaves with moisture and water. This can be excellent, because it contains all the nutrients we need when adding Probioform.
 3. Add ginger, garlic, turmeric, black pepper, coconut oil, MSM, which prevents cardiovascular problems and the various functions of the body.
 4. Sauerkraut and other fermented foods stimulate an advantageous microflora + that it contains more important nutrients.
 5. Probioform is a complete nutritional supplement that also has the ability to break down synthetic substances and accelerate the half life of cesium 137. http://www.probioform.se
 6. Exercise stimulates bowel functions, cell ling, lymph drainage, hormone and stem cell production + that the diaphragm meridians are stimulated as it moves up and down.
 7. Minerals. Most elements are needed for the optimal fumes of the body. Best of all, these are found in Shilajit or sea water concentrations, such as Ocean Minerals or Ocean Solution
 8. Ashophyllum Nodosum algae contains all essential amino acids and all elements. The alginates of these algae have the ability to absorb heavy metals and cesium 137, which are then removed from the body with the stool. http://www.alg-borje.se
 9. Colloidal silver effectively eliminates the occurrence of infections inside and outside the body + that it stimulates stem cell production in the bone marrow. A good quality is purchased from Ionisil, which also sells MSM http://ion-silver.com/hitta-aterforhandler/ and Ocean Solution. To make my own KS, I use Steve Barwicks device: http://www.ultimatecolloidalsilvermanual.com
 10. MSM is organic sulfur extracted from numbers and is important for the different functions of the body. But organic sulfur also does not tolerate heating, as other nutrition also does without being converted to body strain.
 11. MMS, Miracle Minerals Solution, is also very effective against infections and attacks. Bones Malaria in less than 24 hours and HIV. Https://ungdomar.se/forum/thread/saeg-hejda-to-aids-hiv-herpes-gonorre-cancer-allt-benefits-finns-nu and google to Jim Humble MMS – for more webpages to what you desire. Here’s a more complete description of MMS: http://www.framsteget.net/wp-content/uploads/mms/MMS-faktabok.pdf https://www.youtube.com/watch?v=Ymq83sLwcio https: // Www.youtube.com/watch?v=iOoNbCMqk-s https://www.youtube.com/watch?v=AMU0syFpKMs – About Alzheimer’s
 12. Hulda Clark’s Zapper and Parasite Formula are much replaced by the above, but can supplement the infection control as needed. Zappern kills parasites with frequencies, and her protocol consists of black walnut shell, ground and nymalen carnation. This can be used individually or in combination with the above.
 13. https://ehdin.com/category/tips-fakta/leverrening/ Sanna has many good health advice.
 14. CBD oil and CBD ointment comes from the hemp and contains cannabinoids that stimulate the body’s own production of cannabinoids. Combined with raw food and a good lifestyle, it will be a better effect. The ointment is superb against pain, to relieve jerking etc. The oil is good for all the body’s functions, it seems like. Manufactured in Sweden by Scandinavian Hemp. https://cbdolja.com/dosera-cbd-olja-ratt/
 15. Mike Dooley speaks a very interesting language that closely matches the symbol. Check this and or read his book Life on Earth. http://www.learn.hayhouseu.com/infinitepossibilities-rl-video2-itsyourturnstart
 16. Avoid all harmful radiation type cellular networks, power stations and from sk. Smart meters. Choose the old type of meter read manually, use the internet cable and regular phones as much as possible. Avoid acidifying foods and interfering noise environments. Avoid more bad side effects by avoiding heated foods and synthetic drugs.

 

Meditate a little daily with, for example, Intention Meditation according to the symbol.

 

It is my intention

That the body’s vibration frequencies

Is in perfect harmony

With the soul’s vibration frequencies

In every now – and forever

 

Do yoga daily type the FiveTibetans or the like.

Feel free to use qigong type Falun Gong.

Avoid hormone-causing substances that may be present in tampons, birth control pills, detergents, new clothes.

 

Famous people who support these thoughts include Dr Mercola, Sanna Edhin, David Wolf

 

 

 

Only by never judging others can you love yourself

– which is a prerequisite for being able to love someone else.

– We are all one!

 

 

 

http://www.nutrio2.com/2/go/indexwritten.php sell expensive oxygen improves your your blood – but similar results, successively selecting the raw food with lots of green leaves.

Hälsa, Rå mat

Mat som gör dig både stressad, trött, sjuk – och trögtänkt!

Mat som gör dig både stressad, trött, sjuk – och trögtänkt!

”Enligt Royal Society of Medicine i Storbritannien så beror 90% av alla kroniska sjukdomar på infektioner i mage-tarmkanalen”

2007 diskuterades frågan om matsmältning under en konferens med 57 av Storbritanniens ledande läkare. Bland talarna fanns framstående kirurger, läkare och specialister inom olika grenar av medicinen. Så många som 36 olika gifter nämndes som intressanta i utvecklingen och som kopplas till en läckande tarm. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

Nedan följer en förteckning över de gifter som noterades av flera av konferensens talare och som troligen orsakar hälsoproblem.

(Detta är översatt från den engelska artikeln och ord kan därför vara felstavade).

Ämnen som man tror kan bildas när mat upphettas är: ”Indol, skarol, fenol, kresol, indican, sulphurretted väte, ammoniak, histidin, urrobilin, methylmercaptan, tetramerhy-lendiamin, pentamethy lendiamine, putrescin, cadaverin, neurin, cholin , Muskarin, smörsyra, Bera-imidazzolethy-Lamine, methylgandinine, ptomarropine, botulinbakterien, tyramin, agamatine, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherro-globine och akrylamide”.

Andra symtom är: 

Katarr i tarmarna, illaluktande gaser och avföring, kolit, akut enterit, blindtarmsinflammation, akuta och kroniska sammanväxningar, ”kramp” i tarmarna, visceroptosis, utvidgningen av mjälte, utspänd buk, ömhet i buken, diarré hos barn, inflammation i bukspottkörteln, kroniska buksmärtor, gastrit, cancer i bukspottkörteln, inflammatoriska förändringar av gallan, magsår, menssmärtor, kraftiga blödningar, cancer i gallblåsan, gallsten, degeneration av lever, infektion i tandköttet, förfall av tänder, sår i mun och svalg, diverse mentala problem m.m.

­­Kommentarer: Med andra ord så finns det ingen upphettad mat som kan kallas ekologisk – eftersom så många gifter bildas av upphettningen. Utöver ovanstående resulterar det i fler konsekvenser:

Vi måste förstå att i princip alla hälsoproblem mer eller mindre och till största delen kommer från den upphettade maten och all degeneration den orsakat, vilket man tydligt kan utvärdera från ovanstående rapport. Det engelska originalet kan lätt googlas fram:

 • Utöver gifterna som bildas, försämras också näringsinnehållet kraftigt
 • + att antioxidanter övergår till fria radikaler
 • och att matens syreinnehåll drastiskt minskar.
 • Organiska mineraler omvandlas till oorganiska mineraler
 • Samt att upphettad mat har försurande effekt när den kommer in i tarmsystemet.
  • Detta leder också till att den naturligt nyttiga harmonin av mikroorganismerna förändras till det sämre och att oönskade sk parasiter ersätter dem.
 • Numera är det välkänt att mikroorganismerna i våra tarmar påverkar våra tankar och vad vi är sugna på att äta. Mikroorganismerna som utvecklas från upphettad mat gör att vi tänker långsammare och förstår mindre.
 • Försurningen fortsätter genom årtionden och orsakar att pH i blodet successivt också blir lägre.
 • Försurningen hjälper också till att öka benskörhet genom att bland annat kalcium blir oorganiskt vid upphettning.

Häri finns också förståelsen till varför så många som blivit sjuka av kokt mat, har blivit friska av att bara äta rå mat – s.k. raw food. Och egentligen är det en enkel och fullt naturlig problematik att mat fördärvas av upphettning. Det finns Inga djur, fiskar eller fåglar som i naturen lever på upphettad mat och de är Aldrig sjuka. Men när djuren får människans upphettade mat så blir de också sjuka och får kortare liv. Kokt mat växer inte naturligt, den är biologiskt död.

Food that makes you both stressed, tired, ill – and sluggish!

 

”According to the Royal Society of Medicine in Britain, 90% of all chronic diseases are due to gastrointestinal infections”.

 In 2007, the issue of digestion was discussed during a conference with 57 of the UK’s leading doctors. Among the speakers were prominent surgeons, doctors and specialists in different branches of medicine. As many as 36 different poisons were mentioned as interesting in the development and linked to a leaking bowel. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

 Below is a list of the poisons noted by several conference speakers and which are likely to cause health problems.

(This is translated from the English article and words may therefore be misspelled).

 Substances that may be believed to be formed when food is heated are: ”Indole, skarole, phenol, cresol, indican, sulfurized hydrogen, ammonia, histidine, urrobilin, methylmercaptan, tetramerylenediamine, pentamethylenediamine, putrescin, cadaverin, neurin, choline, muscarin, Butyric acid, Bera-imidazzolethy-Lamin, methylgandinin, ptomarropin, botulin bacteria, tyramine, agamatin, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherroglobulin and acrylamide. ”

 Other symptoms are:

Catarrh of the intestines, smelly gases and stools, colitis, acute enteritis, appendicitis, acute and chronic conflicts, ”cramps” of the intestines, visceroptosis, splenic enlargement, tensioned abdomen, tenderness of the abdomen, diarrhea in children, inflammation of the pancreas, chronic abdominal pain Gastritis, pancreatic cancer, inflammatory changes in bile duct, gastric ulcers, menstrual pain, severe bleeding, gallbladder cancer, gallstones, degeneration of the liver, infection of the gums, decay of teeth, sore mouth and throat, various mental problems, etc.

 In other words, there is no heated food that can be called organic – because so many toxins are formed by the heating. In addition to the above, there are more consequences:

We must understand that in principle all health problems more or less and mostly come from the heated food and all the degeneration it caused, which can be clearly evaluated from the above report. The English original can easily be read-out:

 • In addition to the toxins that are formed, nutritional content also deteriorates sharply
 • + that antioxidants turn into free radicals
 • and the oxygen content of the food drastically decreases.
 • Organic minerals are converted into inorganic minerals
 • Also, such food has an acidifying effect when it enters the gastrointestinal tract.
 • This also causes the naturally beneficial harmony of the microorganisms to change to

the worse and that parasites replace them in the intestines.

 • It is now well known that the microorganisms in our intestines affect our thoughts and

what we are fed up with. The microbes that develop from heated foods make us think

slower and understand less.

 • The acidification continues for decades and causes the blood pH to gradually also

decrease.

 • The acidification also helps to increase osteoporosis by, among other things, calcium

becomes inorganic upon heating.

Here is also an understanding of why so many people who get sick of cooked food have become healthy by eating only raw foods – Raw food. And in fact, it’s a simple and fully natural problem that food is spoiled by heating. There are no animals, fish or birds that live in heated food in nature and they are never sick. But when the animals get the heated food of the people, they also get sick and have a shorter life. Boiled food does not grow naturally, it is biological dead.

Hälsa

Solskyddsmedel – Farligare än rökning?

Sunscreens – More dangerous than smooking?

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/06/07/2017-best-worst-sunscreens.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20170607Z2&et_cid=DM147179&et_rid=2033669625

Historik
Medan förnuftig solexponering är nödvändig för optimal hälsa kan överexponering leda till skador på huden som kan öka risken för hudcancer. Nyckeln är att få nog exponering för att optimera din D-produktion, men inte så mycket att du får solbränna
Många solskyddsmedel innehåller giftiga ingredienser som kan öka risken för hudcancer och andra hälsoproblem

 Story at-a-glance

 While sensible sun exposure is necessary for optimal health, overexposure can result in skin damage that could raise your risk of skin cancer. The key is to get enough to optimize your vitamin D production, but not so much that you get sunburned

Many sunscreens contain toxic ingredients that may increase your risk of skin cancer and other health problems

Detta ökar din sol-tålighet:

Gröna blad innehåller D-vitaminer av olika sorter. Genom att äta mycket gröna blad med till exempel Green Smoothies och Grönisar ökar det hudens tålighet och absorbtion av solens strålar. I samma takt minskar mentala och fysiska obalanser…

Detta medför att huden blir mindre röd vid solexponering och fortare brun samt att det blir betydligt mindre sveda.

Om det kombineras med att aldrig använda tvål, utan bara duscha och tvätta sig i vatten så försvinner hudproblem orsakade från solen ganska snabbt.

This increases your sun-resistance:

Green Smoothies: Mixa i en blender mycket gröna blad från naturen med banan, ingefära och vatten – eller annan frukt. Tillsätt lite Probioform efter mixningen.

Grönisar: Mixa i matberedaren mycket gröna blad från vilda växter med äpple, himalayasalt och olivolja. Tillsätt lite Probioform efter mixningen.

Green leaves contain D vitamins of different varieties. By eating very much green leaves with, for example, Green Smoothies and Greeneries, it increases the skin’s tolerance and absorption of the sun’s rays. At the same rate, mental and physical imbalances reduce …

This means that the skin becomes less red in the sun exposure, and quickly brown and that there will be considerably less pain.

Combined with never using soap, but just shower and wash in water, skin problems caused by the sun can disappear quite quickly.

Green Smoothie: Mix in a blender very green leaves from nature with banana, ginger and water – or other fruit. Put some Probioform in it after mixing.

Greenery: Mix in the food processor a lot of green leaves from wild plants with apple, himalayasalt and olive oil. Put som Probioform in it after mixing.

 

 

 

 

 

 

Hälsa

Varför vegansk mat?

Assortment of fresh vegetables and fruit

Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling

Författare:
Stig Bengmark,honorary visiting professor, University College, London University,
s.bengmark@ucl.ac.uk

Sammanfattat
Ökad ansamling i kroppens vävnader och vätskor av dysfunktionella proteiner, bildade utan medverkan av enzymer genom glykosidering och lipoxidering av proteiner, peptider och nukleinsyror, är starkt associerad med förhöjt blodtryck, ökad kroppsvikt och en rad kroniska sjukdomar.
Dessa substanser, kallade AGE (advanced glycation end products) och ALE (advanced lipoxidation end products), aktiverar bla RAGE, en receptor med central roll i den inflammatoriska kaskaden, med förmåga att undertrycka en rad autoregulatoriska skyddsfaktorer i kroppen och framför allt aktivera den starkt proinflammatoriska transkriptionsfaktorn NF-(kappa)B liksom en mängd andra signalmolekyler, som VCAM-1, ICAM-1, E-selektin, eNOS, TGF-(beta), TNF-(alfa), Il-6, PAI-1 och VEGF.
En löslig form av RAGE, benämnd sRAGE, motverkar RAGEs negativa funktioner i kroppen.
Många kroniska sjukdomar kännetecknas av förhöjt RAGE kombinerat med för lågt sRAGE.
Dietära åtgärder har visat sig kunna minska AGE/ALE-ackumulationen, förbättra RAGE/ sRAGE-kvoten och förhindra utveckling och progress av kroniska sjukdomar.

Det är nästan 100 år sedan den franske biokemisten Louis-Camille Maillard upptäckte att om mat hettas upp så bildas icke-enzymatiska kemiska föreningar mellan reducerande socker (socker med en aldehydgrupp: fruktos, glukos, glycerolaldehyd, laktos, arabinos och maltos) och reaktiva aminosyror i proteiner, peptider och nukleinsyror, både DNA och RNA [1]. Aminosyror som lysin (essentiell) och histidin (essentiell för barn) är ofta involverade. Upptäckten uppmärksammades av dåtiden, och 1914 tilldelades Maillard Franska Medicinakademiens pris. I Maillardprocessen frisätts tusentals, ofta mycket smakrika, sk volatila föreningar men också, tyvärr kanske, betydande mängder av ofta bruna till svarta pigment (melanoider), något som föranlett att processen också kallas bryning. Vanliga bryningsprodukter finns i brödskorpa, stekytan på stekt kött och fisk, buljonger, kinesisk soja, balsamico-produkter och i cola-drycker. Vita Maillardprodukter förekommer rikligt i mjölk- och äggpulver.


Upphettning – färre antioxidanter, fler AGE/ALE

De kemiska föreningar som bildas mellan proteiner och karbonylgrupper i socker kallas advanced glycation end products (AGE). Liknande föreningar bildas också mellan volatila fettsyror och proteiner, numera kallade advanced lipoxidation end products (ALE). Industriell hantering av växter –rostning, torkning, åtgärder för att förbättra smak och hållbarhet (curing) – ger upphov till stora mängder AGE/ALE i födan. Färska tobaksblad, färska kaffebönor och färska jordnötter är ytterst rika på antioxidativa substanser, men de försvinner i det närmaste totalt vid industriell behandling och ersätts av mindre nyttiga AGE/ALE-komplex. När temperaturen starkt höjs från 100–120° bildas i tilltagande grad stora mängder av karcinogena substanser, sk heterocykliska aminer.
De flesta kända växtantioxidanter inaktiveras vid temperaturer mellan 30° och 100°. Antioxidanterna i tex oliv- och rapsolja elimineras redan vid ca 30°, och starkare upphettning, tex med mikrovågor, eliminerar så gott som alla antioxidanter. I takt med att antioxidanterna försvinner accelererar bildningen av Maillardprodukter och fortsätter närmast exponentiellt i takt med att temperaturen höjs från ca 80° och uppåt.
AGE och ALE bildas också vid bestrålning, jonisering och mikrovågsbehandling och framför allt vid längre tids förvaring i rumstemperatur. Åtskilliga AGE och ALE har identifierats, men varje år tillkommer ytterligare två–tre nya. De Maillardsubstanser som oftast studeras är pentosidin, N(epsilon)-karboximetyllysin (CML) och N(epsilon)-karboxietyllysin (CEL).

Molekylärbiologin ökade vår förståelse

Redan Maillard själv föreslog att intag av AGE/ALE kunde medföra negativa konsekvenser för vår hälsa, åtminstone vid intag i större mängder, främst därför att de ofta ackumuleras permanent i kroppen men kanske också därför att det kunde medföra minskad tillgång till viktiga aminosyror i kroppen. Han föreslog ett speciellt samband med sjukdomar som diabetes och kronisk njursjukdom. Men dåtidens läkare var inte mogna för tankar av detta slag. Maillardprodukter förblev under åtskilliga årtionden ett begrepp för främst matingenjörer och kockar. Det var först i och med molekylärbiologins intåg, speciellt sedan receptorer i kroppen för dessa substanser identifierats 1992, som intresset vaknade inom medicinen. Idag finns mer än 5000 artiklar om AGE och ALE förtecknade på PubMed. Till detta skall läggas ytterligare nästan 14000 om glykerat hemoglobin, HbA1c.
Den helt dominerande andelen av vårt immunförsvar finns i mag–tarmkanalen (till 20–30 procent i benmärg, lymfkörtlar och mjälte och till 70–80 procent i tunntarm och tjocktarm) [2], och det vi äter har ett avgörande inflytande på vår hälsa. RAGE-receptorn, som spelar en central roll i immunförsvaret, anses fungera som »huvudströmbrytare«. Den initierar och koordinerar den inflammatoriska reaktionen i kroppen, främst genom en ofta långvarig aktivering av den proinflammatoriska transkriptionsfaktorn NF-(kappa)B men också genom att undertrycka ett flertal autoregulatoriska skyddsfaktorer.
Ökad inlagring av AGE/ALE i vävnaderna rapporteras leda till betydande nedreglering av leptin i fettceller och ha central betydelse för utveckling av metabola syndromet. RAGE anses ha speciellt stark inverkan på endotelceller och stimulerar där till ökat uttryck av en lång rad molekyler som VCAM-1, ICAM-1, E-selektin, eNOS, TGF-(beta), TNF-(alfa), Il-6, PAI-1 och VEGF [3]. Men starka RAGE-inducerade effekter har också iakttagits på andra immunceller: makrofager, dendritiska celler och muskelceller, speciellt glatta muskelceller, i blodkärl, under mukosa och i anslutning till hud. Långvarig RAGE-aktivering medför kroniskt nedsatt cellfunktion, som bla leder till förhöjt blodtryck, kroniska sjukdomar och/eller komplikationer till kronisk sjukdom. Medan ansamlingen av AGE/ALE på endotelceller och immunceller kan förbättras genom målmedveten exklusion av AGE/ALE-rik föda så förblir ackumulationen relativt irreversibel/kronisk i vävnader med låg omsättning och lång livslängd, särskilt i myelin- och kollagenrika strukturer som hjärna, nerver, skelettmuskler, senor, leder, hud och i öga och ögonlins. Detta kan förklara iakttagelsen att halten av AGE/ALE i vissa vävnader och inflammationsgraden i kroppen förblir förhöjda även långt efter att exponeringen upphört, som när man slutat röka eller efter organtransplantation av lever, njurar och hjärta.

Födoämnen spär på inflammation

Forskning under senare år har också påvisat förekomsten av en endogen löslig form av RAGE, kallad sRAGE, som tycks ha funktionen att hämma eller »filtrera bort« RAGE och motverka ackumulation av AGE/ALE i kroppen [4]. Kliniska studier antyder att kroniska sjukdomar är förknippade inte bara med höga RAGE-nivåer utan lika mycket, och kanske lika viktigt, med låga sRAGE-nivåer. En inflammation är multifaktoriell, och en mångfald faktorer bidrar till dess uppkomst.
Vid sidan om AGE/ALE anses många andra födorelaterade faktorer bidra till ökad RAGE-aktivering och därmed till graden av generell inflammation i kroppen. Mycket talar för att dessa faktorer är additiva och gemensamt bidrar till en seg, långdragen kronisk förhöjning av inflammationsnivån i kroppen – ofta kallad överdriven systemisk inflammation. Bidragande är bla fysisk och psykisk stress (ökad frisättning av noradrenalin i tarmen nedsätter immunförsvaret och ökar infektionskänsligheten; förhöjda serumnivåer av noradrenalin iakttas vid tex Alzheimers sjukdom), låga nivåer av D-vitamin och växtantioxidanter som folinsyra och glutation med åtföljande förhöjda homocysteinnivåer illustrerar dessa antioxidanters centrala roll för att förhindra homocysteinbildning, liksom bristande hormonell homeostas i kroppen (17(beta)-östradiol, tex, inducerar en kraftig aktivering av RAGE-mRNA i endotelceller) och förhöjda nivåer i serum av angiotensin/renin (Figur 1) [5]. Också intag av glutenoider, raffinerade kolhydrater, mättat fett och transfetter bidrar till ökad inflammation i kroppen.

Dramatiskt ändrade kostvanor
Ett flertal kroniska sjukdomar har under de senaste 150 åren ökat på ett nästan exponentiellt sätt. Under samma period har också våra livsmedelsvanor starkt förändrats. En klar relation mellan medelintaget av mättat fett i ett land och dödligheten i samma land i bröstcancer kunde tidigt påvisas (Figur 2) [6].
Senare har liknande kurvor tillkommit för en lång rad kroniska sjukdomar, som hjärt–kärlsjukdomar, diabetes och olika typer av cancer. Eftersom omkring tre fjärdedelar av intaget av mättat fett kommer från kon blir i princip kurvorna likadana om man relaterar sjukligheten till intaget av mejeriprodukter. Sedan år 1850 har intaget av mättat fett per individ och år fördubblats, medan intaget av omega-3-fettsyror minskat och intaget av omega-6-fettsyror ökat kraftigt (Figur 3) [7]. Sockerintaget har ökat från 0,5 kg till nära 50 kg per individ och år. Men konsumtionen av mejeriprodukter är det som ökat mest dramatiskt, speciellt gäller det mjölkpulver och ost, som båda är ytterst rika på AGE/ALE. Intaget av ost, en ingrediens i de flesta snabbmatsrätter och chips, har mer än fyrdubblats de 30 senaste åren (från ca 4 kg per individ och år till 15 kg i USA och 19 kg i EU år 2000).
Ändå kraftigare är ökningen av konsumtionen av mjölkpulver, numera använd i många maträtter, som bröd, choklad och glass, men också i kliniska näringslösningar och som näringstillskott till alla – från spädbarn till gamla. Inblandning av mjölkpulver i kliniska näringslösningar kan förklara varför de hos försöksdjur ger ökad inflammation, nedsatt tarmbarriärfunktion och ökad translokering. Det kan också förklara den ökning av inflammationsgrad och infektionsbenägenhet som kan iakttas när kliniska näringslösningar tillförs patienter, liksom då upphettad bröstmjölk och tillskott tillförs spädbarn. Figur 4 [8] visar innehållet av AGE i mjölkprodukter efter olika former av industriell behandling.

Också husdjurens foder har förändrats dramatiskt

Under det senaste århundradet har inte bara människans föda utan i hög grad också våra husdjurs näringstillförsel genomgått en radikal förändring: från att för kon vara baserad på olika gräsväxter och för grisen på rötter till att alltmer bestå i socker- och stärkelserikt foder som säd, majs, melass/socker osv. Modern grisuppfödning kan idag få en gris att väga upp till 100 kg på 4 (USA) till 6 (Europa) månader jämfört med 1,5 till 2 år vid traditionell uppfödning.
Påfrestningarna på djurens hälsa är omfattande, och om djuren skulle tillåtas att leva tillräckligt länge skulle de utveckla kroniska sjukdomar som diabetes. Höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner och stresshormoner uppmäts regelbundet hos intensivuppfödda djur, och insulinresistens har iakttagits hos kalvar som intensivuppfötts med komjölk och laktos [9]. Det har föreslagits att ökat intag av hormonrika livsmedel, främst mejerivaror, skulle kunna förklara den allt tidigare mensdebuten, den senarelagda menopausen liksom de väsentligen kortare perioder mellan menstruationerna som ses idag. I motsats till vad som var praxis för några årtionden sedan kommer idag komjölken till ca 80 procent från gravida kor och innehåller ett flertal hormoner, bla ganska stora mängder potenta östrogener som 17(beta)-östradiol [10].

Sjukdomar associerade med höga vävnadsnivåer av AGE/ALE
Förhöjda nivåer av olika AGE/ALE-substanser i kroppen iakttas vid så gott som alla kroniska sjukdomstillstånd: från allergi och alzheimer till diverse urogenitala sjukdomstillstånd och ögonsjukdomar (Fakta 1) [11]. Associering med intag av mejeriprodukter har rapporterats vid sjukdomar som allergi, vissa cancerformer som bröst-, ovarial-, prostata- och testiscancer, hjärt–kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom.
Det har föreslagits att benskörhet, osteoporos, inte skulle bero på främst mineralbrist utan på förhöjd systemisk inflammation, vilket kan förklara den frekventa förekomsten av nedsatt bentäthet hos patienter med kroniska sjukdomar [12]. Nyligen rapporterades från USA både minskad bentäthet hos personer som konsumerar >3 cola-drycker i veckan [13] och nedsatt lungfunktion hos personer som äter mycket av hållbarhetsbehandlat kött som bacon, korv och dylikt [14]. Både cola-drycker och rökt eller på annat sätt hållbarhetsbehandlad mat anses nämligen vara rika på AGE/ALE. Förhöjda AGE/ALE-nivåer rapporteras också vid varierande sjukdomstillstånd, tex ruptur av akillessenan, fibromyalgi och obesitas. Också paradontit, som ofta ses hos patienter med kroniska sjukdomar, anses starkt förknippad med höga halter av AGE/ALE.

Industriellt bearbetad mat boven i dramat

Det får anses vara ställt utom allt tvivel att det främst är starkt industriellt bearbetad mat som tillför kroppen större mängder av dysfunktionella proteiner (Fakta 2) [11], men kartläggningen av AGE/ALE-förekomst i olika födoämnen är långt ifrån fullständig. Ledande universitet runt jorden bygger därför institutioner eller skapar nätverk för nutrigenomik (nutrigenomics), vetenskapen om hur födoingredienser påverkar hälsa.
Veganer rapporteras ha generellt lägre halter i kroppen av AGE/ALE än köttätare och laktovegeterianer [15]. Laktovegetarianer rapporteras till och med ha högre halter av AGE/ALE än köttätare, troligen därför att de ersätter kött och fisk med större intag av mejerivaror, speciellt ost [15]. Kanske är sockerintaget, speciellt av högreaktiv fruktos, också väsentligen större. Betydande hälsofördelar har också rapporterats för veganer: statistiskt signifikant lägre nivåer av proinflammatoriska molekyler, cytokiner och akutfasproteiner, lägre systoliskt och diastoliskt blodtryck, lägre S-totalkolesterol och S-LDL-kolesterol, lägre fasteblodsocker och triglycerider, betydligt mindre viktproblem och lägre incidens av kroniska sjukdomar, speciellt diabetes och komplikationer till diabetes [16, 17].

Kalorirestriktion och vitaminer eliminerar AGE/ALE

Ett flertal läkemedel, inte minst de som används vid diabetes, uppges åtminstone i begränsad mån kunna reducera AGE/ ALE och åtminstone i vävnader med hög grad av omsättning/ förnyelse. Betydande minskning av AGE/ALE jämfört med kontroller (normal västerländsk kost) rapporteras hos individer som under >2 år tillämpat »kalorirestriktion« (dvs de äter bara två tredjedelar av vad de egentligen skulle vilja äta) och åtföljs av lägre blodtryck (102/61 ± 7 vs 131/83 mm Hg) och lägre nivåer av inflammationsmarkörerna CRP (0,3 vs 1,9 mg/l), TNF-(alfa) (0,8 vs 1,5 pg/ml) och TGF-(beta) (29,4 vs 35,4 ng/ml). Lägre AGE och RAGE och förhöjt sRAGE har också rapporterats hos patienter med reumatoid artrit och som praktiserar kalorirestriktion [18].
Betydelsen av riklig tillförsel av vitaminerna A, B, speciellt B6 och B12, C, D, E och K liksom av glutation och folinsyra betonas. En rad växtantioxidanter, speciellt polyfenoler, med upp till tio gånger starkare »oxidationssläckande« egenskaper än traditionella vitaminer och starka kemopreventiva egenskaper har visat speciell förmåga att minska ansamling i kroppen av AGE/ALE liksom grad av inflammation, nedsättning av organfunktion och prematurt åldrande. Fakta 3 [11] visar några av de mest kända och utforskade. Godartade bakterier har också förutsättningar att eliminera AGE/ALE från födan, på samma sätt som de visat sig kunna eliminera gluten och karcinogener, heterocykliska aminer, från födan. Fruktoslysin, den AGE som dominerar i upphettad mjölk, kan – åtminstone in vitro – helt elimineras när den inkuberas med tarmflora.

Hälsosam livsstil sjukvårdens räddning
Relativt färska studier från USA har visat en reduktion på 83 procent i koronarsjukdom [18], 91 procent i diabetes hos kvinnor [19] och 71 procent [20] i koloncancer hos dem som långsiktigt praktiserar en hälsosam livsstil, dvs avstår från tobak, begränsar alkoholintaget, motionerar regelbundet och är eftertänksamma i sitt ätande. Ett flertal studier också från Europa och andra länder i världen pekar i samma riktning.
Det är välkänt att sjukligheten hos lågutbildade och deras barn är väsentligt högre än hos välutbildade. Det är tyvärr också de som har det bra i livet som mest orkar engagera sig i en hälsosam livsstil. Noggranna prognoser utförda av professionella hälsoekonomer antyder att kostnaderna för sjukvård i USA kommer att fördubblas inom tio år. De beräknas år 2011 uppgå till ca 100000 kronor per individ och år. Med en sådan utveckling i sikte är det ytterst angeläget att både studier och implementering av hälsofrämjande åtgärder/förebyggande vård ges ökat utrymme. Det lär annars inte dröja länge förrän sjukvård för alla blir bara en dröm från det förgångna.

Energi, Meditation

Återskapa din kraft- Soul body fusion

Att förena kroppen med själen genom Soul Body Fusion, en typ av medveten meditation, är mycket effektivt och genererar snabbt välbehag och en känsla av klarhet. Metoden används flitigt av Jonette Crowley som reser världen runt och undervisar hur man kommer i kontakt med sin egen källa. Jag har skapat en bild av vad som sker och skrivit mantrat man använder sig utav (intentionen) innan föreningen kan börja.

aterskapadinkraft

Intresseanmälan

Intresseanmälan Vilda växtvandringar

vvv

Gör din intresseanmälan redan idag!

När det blir tillräckligt många i ett område så kan det bli av där. Vill du vara den som arrangerar så nämn det också. Det är inga andra krav på än finna en lämplig plats där det finns lokal med lite köksutrustning, vatten, el och sittplatser.

Jag har med mig de redskap och ingredienser som behövs.

Sänd ett mail till danuhrbom@gmail.com med namn, telefonnummer och i vilket område du är intresserad av att delta på en spännande vandring!

 

Lista på vart jag håller vilda växtvandringar i Sverige:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Hudiksvall, Laila
 • Söderhamn
 • Lerum Sjövik
 • Lerum
 • Solhälla kursgård, Svenshögen
 • Lysekil
 • Malmö
 • Halmstad
 • Falköping
 • Falun

 

Blog, Mikroorganismer

Allt för hälsan: Probioform

Den 6-9 november var jag på Hälsomässan ”Allt för hälsan” tillsammans med Johan från PROBIOFORM:

http://www.probioform.se/

 

IMG_6869

  Probioform är extremt allround och kan användas:

 • som MåBraGörare för goda TarmFunktioner och som Serotonin-ökare.
 • som Avlastare för Lever och Njurar.
 • som Reducerare av IBS, Ulcer, Candida, Celiaki, Crowns, Läckande tarm 1-2 msk i ett glas vatten 3 ggr/dag + 1 tsk till 1 msk i en sallad + som lavemang + minimering av kolhydrat/protein + mat minskning + surkål + sockerfritt + Hawaiiansk Tarmrening.
 • som pH Reglerare.
  • som Lavemang för Tjocktarms-Rengöring, 1dl Probioform till 10dl ljummet vatten 
  • som Immunförsvars-höjare.
  • som Tarmgas-Minskare typ salladskrydda, 1 tsk – till 1 msk i en sallad.
 • som Närings-Booster via den näring som Mikroberna bildat + att mikroorganismerna fortsätter att bilda mer näring i tarmarna – tillsammans med enbart rå mat. (Det finns naturfolk som bajsar mer B12 än vad de äter, enligt ett läkarteam för ca 45 år sedan).
  • som Smaksättare och Mat-Kvalité-Förbättrare 1 tsk – till 1 msk i en sallad.
  • som Startkultur till Surkål, Kokosyoghurt, Klibokashi och till all annan fermentering
   • exempelvis för fermentering av gamla kasserade varmrätter.
  • som Infektionsbekämpare och Värk-reducerare genom att när det behövs mindre immunförsvar i tarmarna via Probioform, så räcker immunförsvaret bättre till för att angripa infektions baserad värk på annan plats i kroppen.
  • som Katt, Hund, Häst & Boskaps-Booster, in- utvärtes + rengöring.
  • som Dricksvatten-Förbättrare och Renare, ca 1 tsk till 1 msk i ett glas vatten.
  • som Hud-Förbättrare. 
   • som Efter-Dusch-Spray för Hud och Hjärna ca 1 dl till 10 dl vatten.
  • som Biologiskt Rengöringsmedel i bostäder och som Lukt + Mögel-reducerare i bostäder, stallar och depåer 1-2 msk per liter vatten.
  • som Kemikalienedbrytare i odlingsjord, skogsjord, i tarmar, mat, sjöar och i grundvatten.
   • som Halveringstidspåskyndare för Cesium 137.
   • som Rengörings- och FåTillbakaLivet-medel för dammar, sjöar, innanhav och grundvatten.
   • som Korrosions-minskare vid biltvätt.
  • som Gödningsmedel för odlingar & krukväxter ca 1 cl i 3 till 5 liter vatten 
  • som Akvarie-, Damm- och Fiskodlings-förbättrare. Dosera lågt.
_________________________

Det kan vara väl värt att ha bara lite i dricksvattnet dagligen.

Man kan också ha koncentrerat havsvatten från Australien typ Ocean Minerals från Naclo, men havet blir allt mer förorenat. Borde vara betydligt mindre miljö-påverkat i högt upp i bergen typ Himalaya etc. där Shilajiten tas tillvara. Det kan minska sjukdomsfrekvensen betydligt – precis som raw food.

Det räcker att blanda en ärtstorlek i ett glas renat vatten ett par ggr per dag. Men man kan ta mer. Skall vara bra för alla funktioner i kroppen. Googla in mängder av information. Känner att jag skall satsa på detta en tid.