Hälsa, Raw food, Rå mat

Om Sjukdomar, Infektioner och Bot (ENG TRANSLATED)

Infektioner uppstår när det blivit obalanser mellan mikroorganismerna i kroppens celler och/eller i tarmarna. Vanligtvis börjar det med att skräpmat belastar tunntarmen och tjocktarmen med försurande och giftiga ämnen som bildats under upphettning. Därpå följer intag av giftiga droger typ antibiotika och andra giftiga skräpdroger som dödar och skapar katastrofsituationer för tarmarnas tusentals olika mikroorganismer.

Ju mer skräp i tarmarna, desto mer MÅSTE immunförsvaret ta sig an innehållet inuti tarmarna, för att i möjligaste mån förhindra att gifterna sprider sig i kroppen och till hjärnan – för annars kan ju kroppen sluta att fungera – om det blir alldeles för mycket skräp.

Det som klassas som skräpmat är all upphettad mat, men speciellt mat med gluten – laktos – kasein – socker – äggprotein & kolhydratrik mat typ potatis, bröd, ris, kakor, bullar och pasta. Ekologisk eller inte spelar inte så stor roll eftersom det bildas så många fler gifter under själva upphettningen. – Så ingen kan i sanning egentligen säga att det finns ekologiska varmrätter. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

Dessutom orsakar upphettad mat försurning i tarmarna och i hela kroppen som leder till många olika svårare komplikationer.

Brist på motion kan också medverka till fler infektioner.

Det som är den bästa fysiska maten är ekologisk raw food med i huvudsak gröna blad och frukt, men endast med lite nötter + fröer + typ Probioform + mineraltillskott med minst 60 grundämnen i + renat vatten.

De gröna bladen innehåller alla essentiella aminosyror, omega 3, flera olika D-vitaminer + alla andra näringsämnen som vilda växter innehåller.

Gröna blad som mixas med frukt saktar ner sockereffekten i frukterna, så att det blir betydligt långsammare mat i typ green smoothies respektive i grönisar.

Hur bra man än lever så kan man ändå drabbas av infektioner med olika symptom, speciellt de första fem åren – även om du går på bra raw food om än av lindrigare karaktär typ gamla problem, tandinfektion eller yttre skador. Syntetiska metoder är giftiga för kroppens celler och har allvarliga bieffekter som medvetna människor vill undvika. Därför är det värdefullt att känna till bra metoder som finns tillgängliga för att bota eventuella infektionsproblem som inträffat. Det finns olika mycket effektiva metoder att bota infektioner med, nedan följer en rad olika möjligheter:

 1. Raw food med mycket gröna vildväxande blad hjälper immunförsvaret genom sitt kompletta näringsinnehåll utan försurande effekt. Sådan mat stimulerar till optimal bakterieflora i tarmarna och optimal mikrobiell harmoni inuti cellerna + att den levererar hög koncentration av syre som helt försvinner vid upphettning.
  1. Green Smoothie: Mixa gröna blad med fukt och vatten. Detta kan man leva på alldeles utmärkt för den innehåller alla näringsämnen vi behöver när Probioform tillsätts.
  2. Tillsätt gärna ingefära, vitlök, gurkmeja, svartpeppar, kokosolja, MSM vilket förebygger problem med hjärta-kärl och kroppens olika funktioner.
 2. Surkål och annan fermenterad mat stimulerar en fördelaktig mikroflora + att den innehåller fler viktiga näringsämnen.
 3. Probioform är ett komplett näringstillskott som även har förmågan att bryta ner syntetiska ämnen och påskynda halveringstiden på cesium 137. probioform.se
 4. Motion stimulerar tarmfunktionerna, cellandningen, lymfdräneringen, hormon- och stamcellsproduktionen + att meridianerna genom diafragman stimuleras när den rör sig upp och ner.
 5. Mineraler. De flesta grundämnen behövs för kroppens optimala fumktioner. Bäst finner man dessa i Shilajit eller havsvatten koncentrationer typ Ocean Minerals eller Ocean Solution
 6. Askofyllum Nodosum alger innehåller alla essentiella aminosyror och alla grundämnen. Alginaterna i dessa alger har förmågan att absorbera tungmetaller och cesium 137, som sedan förs ut ur kroppen med avföringen. alg-borje.se
 7. Kolloidalt silver eliminerar effektivt uppkomna infektioner, inuti och utanpå kroppen + att den stimulerar stamcellsproduktionen i benmärgen. En bra kvalité köper man från Ionisil som också säljer MSM http://ion-silver.com/hitta-aterforsaljare/ och Ocean Solution. För att göra eget KS använder jag Steve Barwicks device: http://www.ultimatecolloidalsilvermanual.com
 8. MSM är organiskt svavel som utvinns ur tall och är viktigt för kroppens olika funktioner. Men organiskt svavel tål inte heller upphettning, som annan näring inte heller gör utan an omvandlas till belastningar för kroppen.
 9. MMS, Miracle Minerals Solution, är också mycket effektivt mot infektioner och angrepp. Botar Malaria på mindre än 24 timmar och HIV. https://ungdomar.se/forum/thread/saeg-hejda-till-aids-hiv-herpes-gonorre-cancer-allt-botemedel-finns-nu och googla dig fram på Jim Humble MMS – för fler websidor till det du önskar. Här är en komplettare beskrivning av MMS: http://www.framsteget.net/wp-content/uploads/mms/MMS-faktabok.pdf                                                 https://www.youtube.com/watch?v=Ymq83sLwcio   https://www.youtube.com/watch?v=iOoNbCMqk-s https://www.youtube.com/watch?v=AMU0syFpKMs – om Alzheimer
 10. Hulda Clark’s Zapper och Parasitformula ersätts mycket av det ovan nämnda, men kan komplettera infektionsbekämpningen vid behov. Zappern dödar parasiter med frekvenser och hennes protokoll består av svart valnötskal, malört och nymalen nejlika. Detta kan användas enskilt eller i kombination med ovanstående.
 11. https://ehdin.com/kategori/tips-fakta/leverrening/ Sanna har många goda råd om hälsa.
 12. CBD olja och CBD salva kommer från hampan och innehåller cannabinoider som stimulerar igång kroppens egen produktion av cannabinoider. I kombination med raw food och en bra livsstil blir det en bättre effekt. Salvan är suverän mot smärta, för att lindra ryckningar etc. Oljan är bra för kroppens alla funktioner verkar det som. Tillverkas i Sverige av Skandinavian Hemp. https://cbdolja.com/dosera-cbd-olja-ratt/
 13. Mike Dooley talar ett mycket intressant språk som väl stämmer överens med symbolen. Kolla denna och eller läs hans bok Livet På Jorden. http://www.learn.hayhouseu.com/infinitepossibilities-rl-video2-itsyourturnstart
 14. Undvik all skadlig strålning typ mobilnät, elcentraler och från sk. Smart meters. Välj den gamla typen av elmätare som läses av manuellt, använde internetkabel och vanliga telefoner så mycket som möjligt. Undvik försurande mat och störande ljudmiljöer. Undvika fler dåliga bieffekter genom att undvika Upphettad mat och Syntetiska droger.

 

Meditera lite dagligen med till exempel AvsiktsMeditation enligt symbolen.

 

Det är min avsikt

Att kroppens vibrationsfrekvenser

Är i perfekt harmoni

Med själens vibrationsfrekvenser

I varje nu – och för evigt

 

Gör yoga dagligen typ Tibetanerna eller liknande.

Gör gärna qigong typ Falun Gong.

Undvik hormonstörande ämnen som kan finnas i tamponger, p-piller, tvättmedel, rengöringsmedel, nya kläder.

Kända personer som stödjer dessa tankar är bland andra Dr Mercola, Sanna Edhin, David Wolf

 Endast genom att aldrig döma andra kan du älska dig själv

– vilket är en förutsättning för att kunna älska någon annan.

 • Vi är ju alla ett!

 

http://www.nutrio2.com/2/go/indexwritten.php säljer dyrt syre som föbättrar ditt blod, – men liknande resultat får du successivt av att välja raw food med mycket gröna blad.

IN ENGLISH

About Diseases, Infections and Treatments

 

Infections occur when there are imbalances between the microorganisms in the body’s cells and / or in the intestines. Usually it starts with junk food burdening the small intestine and colon with acidifying and poisonous substances formed during heating. Thereafter, intake of toxic drugs follows the type of antibiotics and other toxic debris that kill and creates catastrophic conditions for the intestines’ thousands of different microorganisms.

The more rubbish in the intestines, the more the immune system deal with the contents inside the intestines, to the extent possible, prevent the toxins spread in the body and brain – because otherwise the body stop working – if there is too much clutter.

What is classified as junk food is all heated food, but especially food with gluten – lactose – casein – sugar – egg protein & carbohydrate food type potato, bread, rice, cakes, buns and pasta. Ecological or not, does not play such a big role as it creates so many more poisons during the heating itself. – So no one can in fact say that there are organic hot dishes. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

 

In addition, heated food causes acidification in the intestines and throughout the body which leads to many different more difficult complications.

 

Lack of exercise can also contribute to more infections.

 

What is the best physical food is organic raw food with mainly green leaves and fruits, but only with a little nuts + seeds + type Probioform + mineral supplement with at least 60 elements in + purified water.

 

The green leaves contain all essential amino acids, omega 3, several different D vitamins + all other nutrients that wild plants contain.

 

Green leaves blended with fruit slow down the sugar effect in the fruits, making it much slower food in the type of green smoothies and in greenery.

 

How good you are, you can still suffer from infections with different symptoms, especially the first five years – even if you go on good raw food, though of a mild nature, type of old problems, dental infection or external damage. Synthetic methods are poisonous to the body’s cells and have serious side effects that conscious people want to avoid. Therefore, it is valuable to know good methods available to cure any infection problems that have occurred. There are several very effective methods to cure infections with, below a variety of possibilities:

 

 1. Only Raw Food with much green wild-growing leaves helps the digestion and the immune system with its complete nutritional content without acidifying effect. Such food stimulates optimal bacterial flora in the intestines and optimal microbial harmony inside the cells + that it delivers high concentration of oxygen which completely disappears upon heating.
 2. Green Smoothie: Mix green leaves with moisture and water. This can be excellent, because it contains all the nutrients we need when adding Probioform.
 3. Add ginger, garlic, turmeric, black pepper, coconut oil, MSM, which prevents cardiovascular problems and the various functions of the body.
 4. Sauerkraut and other fermented foods stimulate an advantageous microflora + that it contains more important nutrients.
 5. Probioform is a complete nutritional supplement that also has the ability to break down synthetic substances and accelerate the half life of cesium 137. http://www.probioform.se
 6. Exercise stimulates bowel functions, cell ling, lymph drainage, hormone and stem cell production + that the diaphragm meridians are stimulated as it moves up and down.
 7. Minerals. Most elements are needed for the optimal fumes of the body. Best of all, these are found in Shilajit or sea water concentrations, such as Ocean Minerals or Ocean Solution
 8. Ashophyllum Nodosum algae contains all essential amino acids and all elements. The alginates of these algae have the ability to absorb heavy metals and cesium 137, which are then removed from the body with the stool. http://www.alg-borje.se
 9. Colloidal silver effectively eliminates the occurrence of infections inside and outside the body + that it stimulates stem cell production in the bone marrow. A good quality is purchased from Ionisil, which also sells MSM http://ion-silver.com/hitta-aterforhandler/ and Ocean Solution. To make my own KS, I use Steve Barwicks device: http://www.ultimatecolloidalsilvermanual.com
 10. MSM is organic sulfur extracted from numbers and is important for the different functions of the body. But organic sulfur also does not tolerate heating, as other nutrition also does without being converted to body strain.
 11. MMS, Miracle Minerals Solution, is also very effective against infections and attacks. Bones Malaria in less than 24 hours and HIV. Https://ungdomar.se/forum/thread/saeg-hejda-to-aids-hiv-herpes-gonorre-cancer-allt-benefits-finns-nu and google to Jim Humble MMS – for more webpages to what you desire. Here’s a more complete description of MMS: http://www.framsteget.net/wp-content/uploads/mms/MMS-faktabok.pdf https://www.youtube.com/watch?v=Ymq83sLwcio https: // Www.youtube.com/watch?v=iOoNbCMqk-s https://www.youtube.com/watch?v=AMU0syFpKMs – About Alzheimer’s
 12. Hulda Clark’s Zapper and Parasite Formula are much replaced by the above, but can supplement the infection control as needed. Zappern kills parasites with frequencies, and her protocol consists of black walnut shell, ground and nymalen carnation. This can be used individually or in combination with the above.
 13. https://ehdin.com/category/tips-fakta/leverrening/ Sanna has many good health advice.
 14. CBD oil and CBD ointment comes from the hemp and contains cannabinoids that stimulate the body’s own production of cannabinoids. Combined with raw food and a good lifestyle, it will be a better effect. The ointment is superb against pain, to relieve jerking etc. The oil is good for all the body’s functions, it seems like. Manufactured in Sweden by Scandinavian Hemp. https://cbdolja.com/dosera-cbd-olja-ratt/
 15. Mike Dooley speaks a very interesting language that closely matches the symbol. Check this and or read his book Life on Earth. http://www.learn.hayhouseu.com/infinitepossibilities-rl-video2-itsyourturnstart
 16. Avoid all harmful radiation type cellular networks, power stations and from sk. Smart meters. Choose the old type of meter read manually, use the internet cable and regular phones as much as possible. Avoid acidifying foods and interfering noise environments. Avoid more bad side effects by avoiding heated foods and synthetic drugs.

 

Meditate a little daily with, for example, Intention Meditation according to the symbol.

 

It is my intention

That the body’s vibration frequencies

Is in perfect harmony

With the soul’s vibration frequencies

In every now – and forever

 

Do yoga daily type the FiveTibetans or the like.

Feel free to use qigong type Falun Gong.

Avoid hormone-causing substances that may be present in tampons, birth control pills, detergents, new clothes.

 

Famous people who support these thoughts include Dr Mercola, Sanna Edhin, David Wolf

 

 

 

Only by never judging others can you love yourself

– which is a prerequisite for being able to love someone else.

– We are all one!

 

 

 

http://www.nutrio2.com/2/go/indexwritten.php sell expensive oxygen improves your your blood – but similar results, successively selecting the raw food with lots of green leaves.

Hälsa, Rå mat

Mat som gör dig både stressad, trött, sjuk – och trögtänkt!

Mat som gör dig både stressad, trött, sjuk – och trögtänkt!

”Enligt Royal Society of Medicine i Storbritannien så beror 90% av alla kroniska sjukdomar på infektioner i mage-tarmkanalen”

2007 diskuterades frågan om matsmältning under en konferens med 57 av Storbritanniens ledande läkare. Bland talarna fanns framstående kirurger, läkare och specialister inom olika grenar av medicinen. Så många som 36 olika gifter nämndes som intressanta i utvecklingen och som kopplas till en läckande tarm. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

Nedan följer en förteckning över de gifter som noterades av flera av konferensens talare och som troligen orsakar hälsoproblem.

(Detta är översatt från den engelska artikeln och ord kan därför vara felstavade).

Ämnen som man tror kan bildas när mat upphettas är: ”Indol, skarol, fenol, kresol, indican, sulphurretted väte, ammoniak, histidin, urrobilin, methylmercaptan, tetramerhy-lendiamin, pentamethy lendiamine, putrescin, cadaverin, neurin, cholin , Muskarin, smörsyra, Bera-imidazzolethy-Lamine, methylgandinine, ptomarropine, botulinbakterien, tyramin, agamatine, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherro-globine och akrylamide”.

Andra symtom är: 

Katarr i tarmarna, illaluktande gaser och avföring, kolit, akut enterit, blindtarmsinflammation, akuta och kroniska sammanväxningar, ”kramp” i tarmarna, visceroptosis, utvidgningen av mjälte, utspänd buk, ömhet i buken, diarré hos barn, inflammation i bukspottkörteln, kroniska buksmärtor, gastrit, cancer i bukspottkörteln, inflammatoriska förändringar av gallan, magsår, menssmärtor, kraftiga blödningar, cancer i gallblåsan, gallsten, degeneration av lever, infektion i tandköttet, förfall av tänder, sår i mun och svalg, diverse mentala problem m.m.

­­Kommentarer: Med andra ord så finns det ingen upphettad mat som kan kallas ekologisk – eftersom så många gifter bildas av upphettningen. Utöver ovanstående resulterar det i fler konsekvenser:

Vi måste förstå att i princip alla hälsoproblem mer eller mindre och till största delen kommer från den upphettade maten och all degeneration den orsakat, vilket man tydligt kan utvärdera från ovanstående rapport. Det engelska originalet kan lätt googlas fram:

 • Utöver gifterna som bildas, försämras också näringsinnehållet kraftigt
 • + att antioxidanter övergår till fria radikaler
 • och att matens syreinnehåll drastiskt minskar.
 • Organiska mineraler omvandlas till oorganiska mineraler
 • Samt att upphettad mat har försurande effekt när den kommer in i tarmsystemet.
  • Detta leder också till att den naturligt nyttiga harmonin av mikroorganismerna förändras till det sämre och att oönskade sk parasiter ersätter dem.
 • Numera är det välkänt att mikroorganismerna i våra tarmar påverkar våra tankar och vad vi är sugna på att äta. Mikroorganismerna som utvecklas från upphettad mat gör att vi tänker långsammare och förstår mindre.
 • Försurningen fortsätter genom årtionden och orsakar att pH i blodet successivt också blir lägre.
 • Försurningen hjälper också till att öka benskörhet genom att bland annat kalcium blir oorganiskt vid upphettning.

Häri finns också förståelsen till varför så många som blivit sjuka av kokt mat, har blivit friska av att bara äta rå mat – s.k. raw food. Och egentligen är det en enkel och fullt naturlig problematik att mat fördärvas av upphettning. Det finns Inga djur, fiskar eller fåglar som i naturen lever på upphettad mat och de är Aldrig sjuka. Men när djuren får människans upphettade mat så blir de också sjuka och får kortare liv. Kokt mat växer inte naturligt, den är biologiskt död.

Food that makes you both stressed, tired, ill – and sluggish!

 

”According to the Royal Society of Medicine in Britain, 90% of all chronic diseases are due to gastrointestinal infections”.

 In 2007, the issue of digestion was discussed during a conference with 57 of the UK’s leading doctors. Among the speakers were prominent surgeons, doctors and specialists in different branches of medicine. As many as 36 different poisons were mentioned as interesting in the development and linked to a leaking bowel. http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

 Below is a list of the poisons noted by several conference speakers and which are likely to cause health problems.

(This is translated from the English article and words may therefore be misspelled).

 Substances that may be believed to be formed when food is heated are: ”Indole, skarole, phenol, cresol, indican, sulfurized hydrogen, ammonia, histidine, urrobilin, methylmercaptan, tetramerylenediamine, pentamethylenediamine, putrescin, cadaverin, neurin, choline, muscarin, Butyric acid, Bera-imidazzolethy-Lamin, methylgandinin, ptomarropin, botulin bacteria, tyramine, agamatin, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherroglobulin and acrylamide. ”

 Other symptoms are:

Catarrh of the intestines, smelly gases and stools, colitis, acute enteritis, appendicitis, acute and chronic conflicts, ”cramps” of the intestines, visceroptosis, splenic enlargement, tensioned abdomen, tenderness of the abdomen, diarrhea in children, inflammation of the pancreas, chronic abdominal pain Gastritis, pancreatic cancer, inflammatory changes in bile duct, gastric ulcers, menstrual pain, severe bleeding, gallbladder cancer, gallstones, degeneration of the liver, infection of the gums, decay of teeth, sore mouth and throat, various mental problems, etc.

 In other words, there is no heated food that can be called organic – because so many toxins are formed by the heating. In addition to the above, there are more consequences:

We must understand that in principle all health problems more or less and mostly come from the heated food and all the degeneration it caused, which can be clearly evaluated from the above report. The English original can easily be read-out:

 • In addition to the toxins that are formed, nutritional content also deteriorates sharply
 • + that antioxidants turn into free radicals
 • and the oxygen content of the food drastically decreases.
 • Organic minerals are converted into inorganic minerals
 • Also, such food has an acidifying effect when it enters the gastrointestinal tract.
 • This also causes the naturally beneficial harmony of the microorganisms to change to

the worse and that parasites replace them in the intestines.

 • It is now well known that the microorganisms in our intestines affect our thoughts and

what we are fed up with. The microbes that develop from heated foods make us think

slower and understand less.

 • The acidification continues for decades and causes the blood pH to gradually also

decrease.

 • The acidification also helps to increase osteoporosis by, among other things, calcium

becomes inorganic upon heating.

Here is also an understanding of why so many people who get sick of cooked food have become healthy by eating only raw foods – Raw food. And in fact, it’s a simple and fully natural problem that food is spoiled by heating. There are no animals, fish or birds that live in heated food in nature and they are never sick. But when the animals get the heated food of the people, they also get sick and have a shorter life. Boiled food does not grow naturally, it is biological dead.